สิน เชื่อเคหะ

Posted on
สิน เชื่อเคหะ

สิน เชื่อเคหะ ของออมสิน

สิน เชื่อเคหะ ของออมสิน จะเป็นแบบไหน มีเงื่อนไข อะไรไปชม เลย

จุดแข็ง

ซื้อที่ดิน เพื่อเตรียมพร้อม ก่อสร้างอาคาร สินเชื่อ บ้านออมสิน

ซื้อที่ดิน พร้อมอาคารหรือแฟลต

ซื้อที่ดิน รวมทั้งก่อสร้างอาคารในที่ดินนั้น Pool Villa

ซื้อที่ดิน ที่มีตึกของผู้กู้ หรือคู่ครอง ก่อสร้างอยู่แล้ว เพื่อก่อสร้าง หรือเสริมเติม ซ่อมแซมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือ คู่สมรส Sale Villas Phuket (RU)

1. กรณีกู้เพื่อหาที่อยู่ที่อาศัย คำมั่นสัญญาที่พักที่อาศัยด้านหลังที่ 1

สิน เชื่อเคหะ


กรณีหลัก รับรองแพง ขายต่ำ มากกว่า 10 ล้านบาท

ให้กู้ได้ ไม่เกินจำนวน จำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อ ขายเปลี่ยน หรือราคาประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณี ที่ดินพร้อมอาคาร วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

ให้กู้ได้ไม่ เกินจำนวน ปริมาณร้อยละ 90 ของราคา ค้าขายหรือ ราคาประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า กรณีหอพัก จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต

สำหรับ บ้านพักที่อาศั ยที่แพงค้าขาย แลกตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  Villas Phuket

ให้กู้ได้ ไม่เกินปริมาณ จำนวนร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือราคา ประเมินหลักทรัพย์ สุดแล้วแต่ราคา ใดที่ต่ำกว่า ปลูกต้นไม้ขนาดกลาง

กติกาที่พักที่อาศัยด้านหลังที่ 2 วิลล่าภูเก็ต

กรณีหลักประกัน แพงจัดจำหน่าย น้อยกว่า 10 ล้านบาท POOL VILLA PHUKET

กรณี ผ่อนหนี้คำ คำสัญญาที่อยู่ ที่อาศัยด้านหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน ปริมาณร้อยละ 90 ของราคาค้าขายแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือราคา ประเมิน หลักทรัพย์

สุดแล้วแต่ ราคาใดที่ต่ำกว่า ในเรื่องที่ ดินพร้อมอาคาร หรือแฟลต

กรณีผ่อ นหนี้สินกติกา ที่อยู่อาศัยด้านหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ ได้ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของราคาจัดจำหน่ายหรือ

ราคาประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ราคา ใดที่ต่ำกว่า ในเรื่องที่ดิน พร้อมอาคาร หรือแฟลต สำหรับที่อยู่อาศัย

ที่แพง ค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่ เกินจำนวน จำนวนร้อยละ 80 ของราคา ขายหรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแล้วแต่ ราคาใด ที่ต่ำกว่า ขายวิลล่าภูเก็ต

2. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมตึก

สิน เชื่อเคหะ

ให้กู้ได้ ไม่เกินปริมาณ จำนวนร้อยละ 100 ของราคา ประเมินของ อาคารที่ก่อสร้าง หรือเพิ่ม ซ่อม

แต่จำ เป็นจำเป็นต้องไม่เกิน อัตราส่วนตาม ที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแล้วแต่กรณี ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

3. กรณีกู้เพิ่ม

สิน เชื่อเคหะ

กู้เพิ่มอีก เพื่อเป็นค่า เบี้ยประกัน ชีวิตเพื่อยืนยัน สินเชื่อ แล้วหลังจากนั้นก็เป็น ค่าเบี้ยประกัน ไฟเผา ให้กู้ได้ตาม จำนวน ที่จ่ายจริง SALE VILLA

กู้เสริมเติม เพื่อเป็นค่า เบี้ยประกัน ไฟลุก ให้กู้ได้ตาม จำนวนที่ จ่ายจริง

เนื้อหาการสมัคร

เป็นผู้ฝาก เงินจำพวก เผื่อเรียกของ แบงค์ POOL VILLA PHUKET

แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป แล้วก็เมื่อรวม อายุผู้กู้ กับช่วงเวลา ที่ผ่อนหนี้ เงินกู้ยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้ประกอบ วิชาชีพเฉพาะ ดังต่อไปนี้ กรุ๊ปวิชาชีพ หมอ ที่ประกอบ วิชาชีพหมอ หมอฟัน สัตวแพทย์ และก็ เภสัชกร

โดยขึ้น ทะเบียนและก็ ได้รับเอกสารสิทธิ์ ประกอบวิชาชีพ หมอ จากแพทยที่ประชุม ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยที่ประชุม มาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี PHUKET VILLA

กรุ๊ปเราราช การอัยการ แล้วก็เราราช การตุลาการ กรุ๊ปวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพ นักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือ นักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย)

กับสาย การบิน พานิชย์ โดยได้รับ เอกสารสิทธิ์ นักบินพานิชย์จาก กรมการขน ส่งทางอากาศ กระทรวง การติดต่อสื่อสารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขายบ้านภูเก็ต

กรุ๊ปวิชา ชีพวิศวกร ที่ประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรม โดยได้รับ เอกสารสิทธิ์ประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม จากที่ประชุมวิศวกร ไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณครู มหาวิทยาลัย ระดับผู้ ช่วยศ.จ. หรือเปรียบเทียบ เท่าขึ้นไป จะต้องมีรายได้ที่ พิสูจน์ได้ทั้งยังราย ได้จากค่าตอบแทนรายเดือน / รายได้เสริม / รายได้จากธุรกิจ บ้าน

มีประวัติ ทางการ เงินที่ดี จะต้องไม่อยู่ ระหว่างการ สอบปากคำความ ผิดทางระเบียบ ทางจริยธรรม หรือถูก เลิกใบอนุมัติ ประกอบ วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.